การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2202 4534 โทรสาร…

source YouTube

Share